kbofqdf ljb]zL ko{6s a]gL hf]d;f]d ;8scGtu{t DofUbLsf] a]uvf]nfdf ?v t];f{P/ agfOPsf] c:yfoL k'n t/]/ a]gLtkm{ cfpFb} u/]sf ko{6s . tl:a/ M ;Gtf]if uf}td, DofUbL, /f;;

बेनी जोमसोम सडकअन्तर्गत म्याग्दीको बेगखोलामा रुख तेर्साएर बनाइएको अस्थायी पुल तरेर बेनीतर्फ आउँदै गरेका पर्यटक । तस्बिर : रासस} else {