हेलो सरकार …

x]nf] ;/sf/ sfo{qmd k|wfgdGqL sfo{noaf6 ;~rflnt x]nf] ;/sf/ sfo{qmddf cfOtaf/ u'gf;f] ;'Gb} sd{rf/L . o; sfo{qmddf lbgx'F h;f] ;of}Fsf] ;+Vofdf u'gf;f] cfPsf] sd{rf/L atfpF5g . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट सञ्चालित हेलो सरकार कार्यक्रममा आइतबार गुनासो सुन्दै कर्मचारी । यस कार्यक्रममा दिनहुँ जसो सयौँको संख्यामा गुनासो आएको कर्मचारी बताउँछन । तस्बिर : रासस

Loading...