/f/fdf ;]NkmL g]kfn s} 7"nf] tyf ulx/f] d'usf] /f/ftfn 3'Dg cfPsf cfGtl/s ko{6sx? ;]NkmL lvRb} . tl:a/ M g[k]Gb| axfb'/ dNn, d'u', /f;;

नेपाल कै ठूलो तथा गहिरो मुगको राराताल घुम्न आएका आन्तरिक पर्यटकहरु सेल्फी खिच्दै । तस्बिर : राससdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);