पूर्व गृहमन्त्री माधव घिमिरे चढेको गाडी दुर्घटना हुँदा घाइते बनेका चालक विष्णु राई भरतपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा । तस्बिर : रासस

3fOt] rfns–/fO{ e/tk'/ c:ktfndf k"j{ u[xdGqL dfwj l3ld/] r9]sf] uf8L b'3{6gf x'Fbf 3fOt] ag]sf rfns lji0f' /fO{ e/tk'/ c:ktfndf pkrf/sf qmddf . tl:a/M gf/fo0f 9'+ufgf, /Tggu/ -lrtjg_,/f;;

 d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);