पुनहिलैमा फुल जस्तो सोल्टिनी बस्यो दिलैमा…….

wf}nflu/L lxdfnsf] b[Zofjnf]sg DofUbLsf] 3f/– ! df kg]{ k'glxnaf6 wf}nflu/L lxdfn / kxf8L b[Zofjnf]sg ub}{ ko{6s . tl:a/ M ;Gtf]if uf}td, /f;;
म्याग्दीको घार– १ मा पर्ने पुनहिलबाट धौलागिरी हिमाल र पहाडी दृश्यावलोकन गर्दै पर्यटक । तस्बिर : रासस

Loading...