cn}FrLsf] d"No 36]kl5 ls;fg dsf{df Onfdsf] cfdrf]sdf cn}FrL 5f]8fpFb} s[ifs . o;jif{ k|ltdg !& xhf/ eGbf a9Ln] cn}FrLsf] d"No 36]kl5 ls;fg dsf{df k/]sf 5g . tl:a/ M uf]ljGb nfld5fg], Onfd, /f;;

इलामको आमचोकमा अलैँची छोडाउँदै कृषक । यसवर्ष प्रतिमन १७ हजार भन्दा बढीले अलैँचीको मूल्य घटेपछि किसान मर्कामा परेका छन् । तस्बिर : रासस

}