काठमाडौं, असोज १५ । हिन्दूहरुको महान् चाड बडादसैँको पहिलो दिन शनिबार हनुमानढोकास्थित दसैँघरमा तोप पडाएर शुभ साइत गरिएको छ । गुरजुको पल्टनका सेनाले हिन्दूको महान् चाड बडादसैँको पहिलो दिन शनिबार हनुमानढोकास्थित दसैँघरमा पूजाका लागि मंगलधुन समेत बजाए ।
बडादसैँको पहिलो दिन घटस्थापनामा शनिबार हनुमानढोकास्थित दसैँघरमा जमरा पनि राखिएको छ । घटस्थापनाको दिन दियो, गणेश र कलशको पूजा गरी चोखो माटो, बालुवामा जमरा उमार्न जौ मकै छरी जमरा राखिएको हो । प्रत्येक हन्दिू नेपालीले आजै आ–आफ्नो घरमा जमरा राख्ने गर्छन् ।

lxGb"sf] dxfg rf8 a8fb;}Fsf] klxnf] lbg zlgaf/ xg'dfg9f]sfl:yt b;}F3/df k"hfsf nflu dªunw'g ahfpFb} u'/h'sf] kN6g . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

lxGb"sf] dxfg rf8 a8fb;}Fsf] klxnf] lbg zlgaf/ xg'dfg9f]sfl:yt b;}F3/df k"hfsf nflu dªunw'g ahfpFb} u'/h'sf] kN6g . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

lxGb"sf] dxfg rf8 a8fb;}Fsf] klxnf] lbg zlgaf/ xg'dfg9f]sfl:yt b;}F3/df tf]k k8fP/ z'e ;fOt ub}{ u'/h'sf] kN6g . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

lxGb"sf] dxfg rf8 a8fb;}Fsf] klxnf] lbg zlgaf/ xg'dfg9f]sfl:yt b;}F3/df tf]k k8fP/ z'e ;fOt ub}{ u'/h'sf] kN6g . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

lxGb"sf] dxfg rf8 a8fb;}Fsf] klxnf] lbg 36:yfkgfdf zlgaf/ xg'dfg9f]sfl:yt b;}F3/df hd/f /fVb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

lxGb"sf] dxfg rf8 a8fb;}Fsf] klxnf] lbg 36:yfkgfdf zlgaf/ xg'dfg9f]sfl:yt b;}F3/df hd/f /fVb} . 36:yfkgfsf] lbg lbof], u0f]z / snzsf] k"hf u/L rf]vf] df6f], afn'jfdf hd/f pdfg{ hf} ds} 5g]{ ub{5g . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);