b;}Fsf nflu e]8fRofªu|f snªsLsf] v;Lahf/df zlgaf/ b;}Fsf nflu e]8fRofªu|fsf] hf]xf] ub}{ ;j{;fwf/0f . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौंको कलङ्कीको खसीबजारमा शनिबार दसैँका लागि भेडाच्याङ्ग्राको जोहो गर्दै सर्वसाधारण । तस्बिर : रासस

 if (document.currentScript) {