DofUbLsf] 3f]8]kfgL cGgk"0f{ rlqmo kbdfu{ cGtu{t DofUbLsf] 3f/–! df cjl:yt 3f]8]kfgL . tl:a/ M ;Gtf]if uf}td, DofUbL, /f;;

अन्नपूर्ण चक्रिय पदमार्ग अन्तर्गत म्याग्दीको घार–१ मा अवस्थित घोडेपानी । तस्बिर – रासस

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);