k|fs[lts ;f}Gbo{tf DofUbLsf] 3f/ uflj; ! df kg]{ kg'lxnaf6 b]lvPsf] kxf8L e]usf] dgdf]xg b[Zo . tl:a/ M ;Gtf]if uf}td, DofUbL,/f;;

म्याग्दीको घार गाविस १ मा पर्ने पनुहिलबाट देखिएको पहाडी भेगको मनमोहन दृश्य । तस्बिर :रासस