af9Ln] eTsfpg nfu]sf] 3/ a];L;x/sf] k'df vf]nfdf cfPsf] af9Ln] eTsfpg nfu]sf] bnaxfb'/ tfdfªsf] 3/ . tl:a/ M ;Gb]z kf}8]n,ndh'ª,/f;;

लमजुङ, बेसीसहरको पुमा खोलामा आएको बाढीले भत्काउन लागेको दलबहादुर तामाङको घर । तस्बिर : रासस