k'n gx'Fbf hf]lvdk"0f{ ofqf bfªsf] u'xf/ vf]nfdf cfPsf] af9Ln] ;f]daf/ ;fFem aufPsf] 6«s . bfªsf] ndxL 3f]/fxL t'n;Lk'/ ;8s v08df kg]{ Ps bh{g vf]nfdf k'n gx'Fbf af9L cfPsf] ;dodf hf]lvdk"0f{ ofqf ubf{ a;]{lg ;j{;fwf/0fsf] Hofg hfg] / ufl8x? b'3{6gf x'g] u/]sf 5g . t:jL/ M afnf/fd v8sf, bfª, /f;;

दाङको गुहार खोलामा आएको बाढीले सोमबार साँझ बगाएको ट्रक । दाङको लमही घोराही तुलसीपुर सडक खण्डमा पर्ने एक दर्जन खोलामा पुल नहुँदा बाढी आएको समयमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दा बर्सेनि सर्वसाधारणको ज्यान जाने र गाडिहरु दुर्घटना हुने गरेका छन् । तस्वीर ः बालाराम खड्का, दाङ, राससdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);