Go"/f]8sf] la;fn ahf/df /x]sf] ;'g k;ndf nfu]sf] ;j{;fwf/0fsf] le8 . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

न्यूरोडको बिशाल बजारमा रहेको सुनका गहना पसलमा लागेको सर्वसाधारणको भिड । तस्बिर :रासस} else {