bz}+sf nflu ;'b"/klZrd 88]Nw'/fsf] hf]ua'9f If]qaf6 v;L÷af]sfx? s~rgk'/sf] eLdbQgu/ tkm{ NofpFb} . tl:a/M z]/axfb'/ l;+x÷/f;;

दशैंका लागि सुदूरपश्चिम डडेल्धुराको जोगबुढा क्षेत्रबाट खसी बोकाहरु कञ्चनपुरको भीमदत्तनगर तर्फ ल्याउँदै । तस्बिरः रासस} else {