/fi6«klt ljBfb]jL e08f/L a8fb;}Fsf cj;/df dxfci6dLsf lbg cfOtaf/ sf7df8f}Fdf /x]sf] zlQmlk7x?sf] bz{gsf qmddf eb|sfnLsf] ug'{x'Fb} . pxfFsf ;fy b'O{ 5f]/L klg ;Fu} x'g'x'GYof] . pxfFn] gS;fn, u'x]Zj/L, d}ltb]jL, sflnsf, ;+s6f, dxfsfn, g/b]jL, OGb|of0L, ljh]Zj/Lnufotsf] bz{g ug'{ePsf] lyof] . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

काठमाडौं असोज २३ । बडादसैँअन्तर्गत आज महाअष्टमी पर्वका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौका महत्वपूर्ण शक्तिपीठको दर्शन गरेकी छिन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आज साँझ नक्साल भगवती, मैतीदेवी, कालिकास्थान, भद्रकाली, सङ्कटा र नरदेवी पुगी दर्शन गर्नुका साथै टीका र प्रसाद ग्रहण गरिन् ।

/fi6«klt ljBfb]jL e08f/L a8fb;}Fsf cj;/df dxfci6dLsf lbg cfOtaf/ sf7df8f}Fdf /x]sf] zlQmlk7x?sf] bz{gsf qmddf eb|sfnLsf] ug'{x'Fb} . pxfFsf ;fy b'O{ 5f]/L klg ;Fu} x'g'x'GYof] . pxfFn] gS;fn, u'x]Zj/L, d}ltb]jL, sflnsf, ;+s6f, dxfsfn, g/b]jL, OGb|of0L, ljh]Zj/Lnufotsf] bz{g ug'{ePsf] lyof] . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

/fi6«klt ljBfb]jL e08f/L a8fb;}Fsf cj;/df dxfci6dLsf lbg cfOtaf/ sf7df8f}Fdf /x]sf] zlQmlk7x?sf] bz{gsf qmddf eb|sfnLsf] ug'{x'Fb} . pxfFsf ;fy b'O{ 5f]/L klg ;Fu} x'g'x'GYof] . pxfFn] gS;fn, u'x]Zj/L, d}ltb]jL, sflnsf, ;+s6f, dxfsfn, g/b]jL, OGb|of0L, ljh]Zj/Lnufotsf] bz{g ug'{ePsf] lyof] . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

/fi6«klt ljBfb]jL e08f/L a8fb;}Fsf cj;/df dxfci6dLsf lbg cfOtaf/ sf7df8f}Fdf /x]sf] zlQmlk7x?sf] bz{gsf qmddf ;+s6f dlGb/sf] bz{g ug'{x'Fb} . pxfFn] gS;fn, u'x]Zj/L, d}ltb]jL, sflnsf, ;+s6f, dxfsfn, g/b]jL, OGb|of0L, ljh]Zj/Lnufotsf] bz{g ug'{ePsf] lyof] . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

दसैँका अवसरमा हरेक वर्ष राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा उपत्यकाका विभिन्न शक्तिपीठको दर्शन गर्ने परम्परा रहिआएको छ ।
बडादसैँको आठौँ दिन आज मुलुकभर माता दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ । काठमाडौ उपत्यकाका दक्षिणकाली, गुह्येश्वरी, मैतीदेवी, कालिकास्थान, नक्साल भगवती, भद्रकाली, शोभा भगवती, सङ्कटा आदि शक्तिपीठमा पूजाअर्चना गर्ने प्रचलनअनुरुप दर्शनार्थीको घुइँचो थियो ।
त्यसैगरी, राजधानी बाहिरका चर्चित शक्तिपीठमा पनि आज भगवतीको पूजाअर्चना गरिएको छ ।} else {