bz}+sf] r6f/f]df klg ahf/df a;]/ ds} kf]n]/ ljqmL u/L 3/ kl/jf/ rnfpFb} cfPsf O6x/L Ps dlxnfx? . tl:a/ M ofd k|wfg, O6x/L, /f;;

दशैंको चटारोमा पनि बजारमा बसेर मकै पोलेर विक्री गरी घर परिवार चलाउँदै आएका इटहरी एक महिलाहरु । तस्बिर : रासस