tftf]kfgLdf g'xfpFb} la/fdL DofUbLsf] tftf]kfgL s'08df g'xfpFb} pkrf/ ug{ cfPsf la/fdL . oxfF Ps xKtf;Dd b}lgs tLg 306f 8'a]df 5fnf tyf xf8 / g;f;DjGwL /f]u lgsf] x'g] hgljZjf; /x]sf] 5 . Tf:jL/ M w'|a;fu/ zdf{, a]gL -DofUbL_, /f;;

म्याग्दीको तातोपानी कुण्डमा नुहाउँदै उपचार गर्न आएका बिरामी । यहाँ एक हप्तासम्म दैनिक तीन घण्टा डुबेमा छाला तथा हाड र नसासम्वन्धी रोग निको हुने जनविश्वास रहेको छ । तस्वीर : रासस} else {